Hướng dẫn Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu – Tài khoản 521

Để hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: các bạn phải phân biệt rõ các trường hợp giảm trừ và hạch toán giảm trừ cho các bên mua, bán.

https://lamketoan.vn/wp-content/uploads/2016/08/article-2293022-16BCBD7E000005DC-945_1024x615_large-1024x615.jpg

1. Tài khoản TK 521:

Dùng để phản ánh toàn bộ số tiền giảm trừ cho người mua hàng được tính giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh: chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại, và các khoản giảm giá hàng bán cho người mua trong kỳ.

2. Kết cấu TK 521:

Thuộc nhóm nguồn vốn:

hach toan cac khoan giam tru doanh thu

Có số phát giảm bên Nợ, phát sinh tăng bên Có; không số dư cuối kỳ.

Bên nợ Bên có
– Trị giá của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính vào nợ phải thu của khách hàng.

– Các khoản giảm giá hàng bán.

– Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.

3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu thường gặp trong doanh nghiệp:

Tính thuế theo phương pháp khấu trừ Tính thuế theo phương pháp trực tiếp
1. Khi doanh nghiệp thực hiện CKTM cho những khách hàng mua với lượng lớn căn cứ vào hóa đơn bán hàng và các chứng từ liên quan khác, ghi:
Nợ TK 5211: CKTM

Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111,112,131,…

Nợ TK 5211: CKTM

Có TK 111,112,131,…

2. Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại, ghi:
Nợ TK 5212: Hàng bán bị trả lại

Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111,112,131,…

Nợ TK 5212: Hàng bán bị trả lại

Có TK 111,112,131,…

3. Khi có các chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho người mua về số lượng hàng đã bán do sai quy cách, mất phẩm chất,… ghi:
Nợ TK 5213: Giảm giá hàng bán

Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111,112,131,…

Nợ TK 5213: Giảm giá hàng bán

Có TK 111,112,131,…

4. Cuối kỳ kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ sang TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ”, ghi:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu.