/Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm
Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm2018-05-25T09:16:12+07:00

Tài liệu và Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý Passport2IT – ERP

8. Quy Trình Mua Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp

QUY TRÌNH HÀNG MUA TRẢ LẠI CHO NHÀ CUNG CẤP Bước 1: Tạo Phiếu mua hàng trả lại nhà cung cấp Vào Module Warehouse Chọn Purchase Return Nhập các thông tin trả lại Lưu ý : Setting Price là giá mà hệ thống lấy từ bảng giá để tham khảo

9.HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ MUA HÀNG ĐƠN GIẢN

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ MUA HÀNG ( Dành cho công ty không tạo Delivery Instruction) Các bước thực hiện như sau: VÀO MODULE CRM : CREATE ORDER: Tạo đơn hàng Kinh doanh nhập các thông tin khách hàng và chi tiết đơn hàng vào form này. Lưu

A2.PHÂN HỆ KẾ TOÁN-THIẾT LẬP HỆ THỐNG KẾ TOÁN

PHÂN HỆ KẾ TOÁN (ACCOUNTING) Hướng Dẫn Thiết Lập Bộ Mã Kế Toán Vào Phân hệ ACCOUNTING chọn màn hình ACT013_HỆ THỐNG TÀI KHOẢN (ACCOUNTING CODE) Màn hình thiết lập hệ thống tài khoản Hệ thống mặc định sẵn hệ thống tài khoản theo thông tư 200 Cho phép tự

A3.PHÂN HỆ KẾ TOÁN-NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU

PHÂN HỆ KẾ TOÁN (ACCOUNTING) Tài khoản kế toán Vào phân hệ ACCOUNTING chọn màn hình ACT022_SỐ DƯ BAN ĐẦU TÀI KHOẢN (ACCOUNTING OPENING BALANCE) Màn hình nhập số dư ban đầu tài khoản kế toán Khách hàng Vào phân hệ ACCOUNTING chọn màn hình ACT024_SỐ DƯ BAN ĐẦU KHÁCH

A4.PHÂN HỆ KẾ TOÁN-QUẢN LÝ THU – CHI

PHÂN HỆ KẾ TOÁN (ACCOUNTING) QUẢN LÝ THU Lập phiếu thu tiền Vào phân hệ ACCOUNTING chọn màn hình ACT020_THU TIỀN (RECEIPTS) Màn hình lập phiếu thu tiền Chọn nguồn tiền thu : Tiền mặt hoặc ngân hàng Chọn hoạt động liên quan đến thu tiền Nhập các thông tin

A5.PHÂN HỆ KẾ TOÁN-QUẢN LÝ TSCĐ

PHÂN HỆ KẾ TOÁN (ACCOUNTING) QUẢN LÝ TSCĐ Tăng Tài sản cố định Vào Phân hệ ACCOUNTING chọn màn hình ACT801_TĂNG TSCĐ (FIXED ASSETS) Khai tăng tài sản cố định tại tab FIXED ASSETS INFORMATION Khai báo thông tin trích khấu tạo tại Tab DEPRECIATION INFORMATION Khai báo tỷ lệ

A6.PHÂN HỆ KẾ TOÁN-QUẢN LÝ CÔNG NỢ PHẢI THU – PHẢI TRẢ

PHÂN HỆ KẾ TOÁN (ACCOUNTING) BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU Vào Phân hệ ACCOUNTING chọn màn hình ACT610_BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG (ACCOUNT AR MONITORING) Báo cáo tổng hợp công nợ Màn hình báo cáo tổng hợp công nợ   Báo cáo chi tiết công nợ

Download và cài đặt phần mềm quản lý toàn diện Passport2IT SME ERP

Hướng dẫn tạo sản phẩm

Hướng dẫn tạo quy cách đóng gói và CBM của sản phẩm

Thiết lập chính sách giá cho sản phẩm

Thiết lập chính sách khuyến mãi, chiết khấu

Hướng dẫn tạo thông tin khách hàng

Hướng dẫn tạo thông tin nhà cung cấp

Hướng dẫn tạo số dư ban đầu

Hướng dẫn tạo phiếu thu - phiếu chi

Hướng dẫn thu tiền theo đơn hàng bán, thanh toán nhà cung cấp

Quy Trình Bán Hàng Đơn Giản

Quy Trình Mua Hàng

Thiết Lập Tài Khoản Kế Toán

Thiết Lập Số Dư Ban Đầu

Quản Lý Thu Chi

Thanh Toán Đơn Hàng Bán

Thanh Toán Đơn Hàng Mua

Tạo Và Áp Dụng Voucher

Quản Lý Cấn Trừ Công Nợ

Quản Lý Chuyển Kho Nội Bộ

Quản Lý Khóa Kho Kiểm Hàng