Thiết lập thông tin Công ty – Phòng ban – Chi nhánh

Phần mềm Passport2IT-ERP cho phép bạn quản lý đa công ty, đa chi nhánh, đa phòng ban. Với mỗi công ty, chi nhánh, phòng ban có quan hệ nhiều cấp bậc: Ví dụ Chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Cần Thơ có cùng cấp và đều là con của tổng công ty CIIBOS, hoặc trong phòng ban kế toán có các phòng ban con như Kế toán thuế, Kế toán công nợ…

Việc thiết lập này kết hợp với phân quyền cho người dùng được làm việc ở công ty nào và chi nhánh nào sẽ tạo ra quyền xem dữ liệu của người dùng đó. Ví dụ nhân viên A được phân quyền ở chi nhánh Cần Thơ, thì nhân viên A chỉ xem được dữ liệu tạo ra ở chi nhánh Cần Thơ.

Hệ thống Passport2IT-ERP cho phép phân quyền 1 người dùng có thể làm việc tại nhiều công ty, chi nhánh (cấp quản lý).

Việc thiết lập này có rất nhiều ưu điểm và đặc biệt hữu ích cho Bộ phận Kinh Doanh và Kế Toán, vì các nhân viên kinh doanh thị trường không xem được khách hàng của nhau, và kế toán có thể hạch toán, xem số liệu độc lập để đánh giá dòng tiền của từng chi nhánh, bộ phận)

Lưu ý cho người dùng mới: Sau khi mở màn hình, vui lòng nhấn  nút Xem dữ liệu (Enquiry – F2) để tải các thông tin mẫu ban đầu

Thiết lập thông tin Công ty

Thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng của công ty

Thiết lập thông tin mối quan hệ phòng ban

Thiết lập thông tin người dùng

Thiết lập thông tin người dùng

Thay đổi Password

Phân quyền người dùng

Một người dùng sẽ được phân vào một hay nhiều nhóm USER, gọi là USER CLASS. Mỗi nhóm USER sẽ được quyền truy cập vào các màn hình được cho phép, và quyền thao tác trên các màn hình đó ( Thêm, Xóa, Sửa)

Việc tạo các USER CLASS là không giới hạn. Phân quyền hợp lý sẽ giúp bộ máy công ty hoạt động hiệu quả và bảo mật các thông tin giữa các nhóm người dùng.

Thiết lập nhóm USER CLASS mới

Thiết lập nhóm USER CLASS nào được truy cập vào các màn hình nào

Phân Người dùng vào Nhóm USER CLASS cụ thể với các quyền Thêm Xóa Sửa

Thiết lập phân quyền xem dữ liệu của Người Dùng

  • Người dùng được phân vào công ty nào thì chỉ được xem dữ liệu của công ty đó
  • Người dùng được đánh dấu là IS_LEADER (trưởng nhóm) thì xem được dữ liệu tạo bởi toàn bộ người dung khác trong cùng bộ phận.